Główne uchwały ZZW z dnia 30.06.2020

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – 30.06.2020
Główne uchwały zgromadzenia:

  • przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019
  • przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, bilansu i rachunku wyników
  • podział zysku za rok 2019
  • wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję